REGULAMIN WYJAZDU

 1. Każdy uczestnik wyjazdu tenisowego zobowiązany jest przestrzegać warunków niniejszego Regulaminu, a zgłoszenie uczestnictwa jest równoznaczne z akceptacją jego treści przez uczestnika i jego rodziców/opiekunów prawnych.
 2. Uczestnicy powinni być zaopatrzeni w strój sportowy – dres, obuwie sportowe oraz sprzęt tenisowy – rakietę tenisową. W przypadku braku posiadania własnej rakiety organizator postara się dopełnić wszelkich starań, aby uczestnik, również mógł korzystać z rakiety tenisowej. A także dodatkowe ubrania zmienne, dodatkowe obuwie sportowe zamienne, czapkę, okulary przeciwsłoneczne.
 3. Zgodnie z informacjami zawartymi na stronie www.queensteniswarszawa.pl w zakładce obozy tenisowe, organizator zobowiązuje się do zapewnienia powyższego programu wyjazdu tenisowego.
 4. Uczestnik ma prawo do pełnego skorzystania z programu wyjazdu tenisowego, korzystanie ze wszystkich urządzeń rekreacyjno-sportowych na terenie ośrodka za zgodą Trenerów, a także do kontaktowania się z rodzicami w wyznaczonych porach.
 5. Plan dnia organizator zapewnia dzieciom grę w tenisa ziemnego codziennie minimum 3h dziennie oraz pełne wyżywienie w postaci 3 posiłków dziennie – śniadanie, drugie śniadanie, obiad. A także w zależności od programu wyjazdu tenisowego inne atrakcje sportowe oraz turystyczne. W przypadku dnia atrakcji organizator nie ma obowiązku organizowania zajęć tenisa ziemnego.
 6. Zajęcia prowadzone na kortach będą przez Trenerów Tenisa Ziemnego.
 7. Na każdego Trenera (Wychowawcę) może przypadać maksymalnie 15 uczestników w grupie.
 8. W razie przemieszczania organizator zapewnia w ramach ustalonej ceny zapewnia na swój koszt – transport oraz bilety wstępu. Każdy uczestnik ma prawo do ubezpieczenia.
 9. Każdy uczestnik zobowiązany jest przestrzegać regulaminu obiektów, obiektów sportowych w których odbywać się bedą zajęcia oraz stosować się do poleceń trenerów.
 10. Przestrzegać ogólnych zasad bezpieczeństwa, dbać o czystość i porządek na terenie ośrodka oraz obiektów sportowych, a także dbać o powierzony sprzęt sportowy.
 11. Przestrzegać harmonogramu oraz planu dnia, odnosić się z szacunkiem do trenerów, kolegów i innych osób.
 12. W razie jakichkolwiek problemów, wypadku, kontuzji, choroby, złym samopoczuciu lub niedyspozycji przeszkadzającej w możliwości uczestnictwa w zajęciach oznajmić w trybie natychmiastowym trenerom.
 13. Uczestnikowi nie wolno samowolnie oddalać się od grupy, szczególnie poza teren ośrodka oraz obiektu sportowego bez wiedzy i zgody trenera.
 14. Podczas wypoczynku obowiązuje bezwzględny zakaz posiadania i picia alkoholu, posiadania i palenia tytoniu oraz posiadania i zażywania jakichkolwiek innych środków odurzających.
 15. Uczestnik wypoczynku jest zobowiązany pilnować swoich rzeczy, typu strój sportowy oraz rakieta tenisowa. Organizator nie ponosi odpowiedzialności w razie zgubienia owych przedmiotów.
 16. Organizatorzy oraz trenerzy nie ponoszą odpowiedzialności za cenne i wartościowe przedmioty, urządzenia oraz nie powierzone im telefony oraz pieniądze.
 17. Uczestnicy proszeni są o nieużywanie telefonów komórkowych, w momencie startu zajęć bardzo prosimy o pozostawienie telefonów w pokojach na czas zajęć lub o wyłączenie ich.
 18. Uczestnicy mają bezwzględny zakaz oddalania się od grupy, a także wychodzenia po za obiekt sportowy oraz teren ośrodka.
 19. Cisza nocna obowiązuje od 22:00 do 06:00. W czasie trwania ciszy nocnej obowiązuje bezwzględny zakaz używania telefonów komórkowych, telewizora i innych gier na konsoli.
 20. W trakcie trwania obozu nie przewiduje się „czasu wolnego” do swobodnej dyspozycji uczestników, którzy pozostają przez cały czas pod nadzorem opiekunów.
 21. Rodzice/opiekunowie uczestnika ponoszą materialną (finansową) odpowiedzialność za szkody przez uczestnika wyrządzone podczas wypoczynku.
 22. W sytuacji stwierdzenia nieprawidłowości wyjazdu tenisowego przez uczestnika lub jego opiekuna prawnego proszeni są o kontakt z organizatorem wyjazdu.
 23. W czasie podróży, wycieczek czy postoju autokaru na parkingu należy ściśle przestrzegać zaleceń organizatora oraz trenerów.
 24. Podczas zwiedzania lub wycieczek uczestnicy wyjazdu zobowiązani są do przestrzegania regulaminów tych obiektów.
 25. W przypadku poważnego naruszenia przez uczestnika regulaminu istnieje możliwość stosowania wobec niego środków dyscyplinujących, takich jak upomnienie, nagana i rozmowa ostrzegawcza z powiadomieniem rodziców lub opiekunów. W przypadku, gdy środki te okażą się nieskuteczne lub gdy nieprzestrzeganie regulaminu narusza prawainnych, uczestnik może zostać skreślony z listy uczestników, a po wcześniejszym zawiadomieniu rodziców wydalony – bez prawa do zwrotu należności za niewykorzystaną część pobytu. W powyższym przypadku organizator nie zwraca niewykorzystanych kosztów uczestnictwa wypoczynku.
 26. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu.

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Więcej informacji

Cookies to mały fragment tekstu, który serwis internetowy wysyła do przeglądarki i który przeglądarka wysyła z powrotem przy następnych wejściach na witrynę. Używane jest głównie do utrzymywania sesji np. poprzez wygenerowanie i odesłanie tymczasowego identyfikatora po logowaniu. Może być jednak wykorzystywane szerzej poprzez zapamiętanie dowolnych danych, które można zakodować jako ciąg znaków. Dzięki temu użytkownik nie musi wpisywać tych samych informacji za każdym razem, gdy powróci na tę stronę lub przejdzie z jednej strony na inną.

Zamknij