REGULAMIN AKADEMII

 1. Organizatorem zajęć jest Akademia tenisa ziemnego – Queen’s Tenis Warszawa.
 2. Celem niniejszego regulaminu jest określenie zasad działania niniejszej Akademii tenisa ziemnego.
 3. Uczestnicy zajęć są zobowiązani do przestrzegania: regulaminu Queen’s Tenis Warszawa, regulaminu obiektu sportowego, na którym odbywają się zajęcia oraz ogólnych zasad etyki gry w tenisa.
 4. Wszystkich uczestników obowiązuje strój sportowy oraz obuwie sportowe (tenisowe). Uczestnicy powinni mieć rakietę tenisową, w przypadku braku proszeni są o podanie tej informacji trenerowi/instruktorowi, który prowadzi zajęcia.
 5. Semestr letni 2022/2023 zaczyna się 26.09.2022, a kończy 12.02.2023r. Semestr zimowy  2022/2023 zaczyna się 27.02.2023, a kończy 25.06.2023. Czas trwania zajęć wynosi 1h – 60 minut. Na każdego Trenera (Wychowawcę) może przypadać maksymalnie 15 uczestników w grupie.
 6. Aktualna oferta i cennik znajduje się na stronie internetowej: www.queensteniswarszawa.pl ; Zajęcia indywidualne – 1 osoba na korcie + trener/instruktor ; Zajęcia grupowe – maksymalnie 6 osób na korcie + trener/instruktor. Opłata miesięczna za zajęcia indywidualne wynosi 100,00 zł (trener/instruktor) + opłata za kort (80,00 zł – 120,00 zł) razy liczba zajęć w danym miesiącu. Opłata miesięczna za zajęcia grupowe wynosi 340,00 zł – 4 razy w miesiącu, 660,00 zł – 8 razy w miesiącu. W przypadku mniejszej/większej ilości zajęć w danym miesiącu opłata naliczana jest proporcjonalnie. W przypadku opłaty za cały semestr – RABAT -5%.
 7. Opłatę za lekcje i zajęcia należy uiścić do 10 dnia miesiąca z góry za każdy miesiąc przelewem na podany niżej Nr konta:  05 2030 0074 5996 0101 6795 2935. W tytule proszę wpisać imię nazwisko uczestnika akademii oraz miesiąc za który jest wnoszona opłata.
 8. W przypadku odwołania zajęć przez instruktora/trenera/organizatora wypoczynku opłata za trening oraz inne formy wypoczynku np. półkolonie, obozy zostaje zwrócona. 
 9. Opłata za zajęcia, treningi oraz inne formy wypoczynku nie podlega zwrotowi. W przypadku braku nieobecności na zajęciach uczestnik ma możliwość odrobienia zajęć w innym terminie ustalonym z trenerem/organizatorem. Zwrot opłaty możliwy jest jedynie w ramach wystąpienia ciężkiego uszczerbku na zdrowia – m.in. wystąpieniem choroby z objawami covid-19, itd, w tym celu należy przesłać organizatorowi zaświadczenie lekarskie lub inny dokument lekarski poświadczający, że uczestnik nie może uczestniczyć w zajęciach, opłata zostanie zwrócona proporcjonalnie do liczby dni.
 10. W przypadku nieobecności na zajęciach grupowych nie przewiduje się zwrotu opłaty, natomiast po konsultacji z trenerem istnieje możliwość odrobienia tych zajęć do końca sezonu tzn. do 25.06.2023r. w innej grupie treningowej na podobnym poziomie.
 11. Uczestnicy zajęć indywidualnych są zobowiązani do poinformowania trenera o nieobecności z co najmniej dwudniowym wyprzedzeniem (48 godzin). W takim wypadku uczestnik nie będzie ponosił żadnych kosztów. Jeśli zajęcia zostały wcześniej opłacone, pozostaną do odrobienia w dogodnym terminie ustalonym z instruktorem/trenerem. Natomiast odwołanie treningu w dniu zajęć jest równoznaczne z obowiązkiem uiszczenia opłaty za kort oraz przepadkiem treningu, jeśli był opłacony. 
 12. Nie przewiduje się możliwości rezygnacji ze stałych zajęć indywidualnych oraz grupowych, które prowadzone są przez akademię w dniach poniedziałek – piątek w godz. 15:00-22:00 w terminie 26.09.2022 do 12.02.2023 – semestr letni oraz 27.02.2023 do 25.06.2023 – semestr zimowy. Dobrowolna rezygnacja z zajęć jest możliwa po uiszczeniu pełnej opłaty za cały kontrakt w danym semestrze 2022/2023 lub znalezienie zastępstwa na miejsce danego uczestnika. 
 13. W przypadku złych warunków atmosferycznych, zajęcia na kortach otwartych zostają odwołane i odrobione w uzgodnionym terminie.
 14. Ze względów bezpieczeństwa niepełnoletni uczestnicy zajęć przybywają i opuszczają zajęcia pod opieką rodziców lub pełnoletnich opiekunów.
 15. Queen’s Tenis Warszawa zastrzega sobie prawo do publikacji zdjęć, filmów oraz innych materiałów promocyjnych. Osoby nie wyrażające zgody, proszone są o przekazanie informacji instruktorowi/trenerowi.
 16. Uczestnictwo w zajęciach Akademii tenisa ziemnego Queen’s Tenis Warszawa jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
 17. W trakcie trwania wypoczynku nie przewiduje się „czasu wolnego” do swobodnej dyspozycji uczestników, którzy pozostają przez cały czas pod nadzorem opiekunów.
 18. Queen’s Tenis Warszawa zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie.

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Więcej informacji

Cookies to mały fragment tekstu, który serwis internetowy wysyła do przeglądarki i który przeglądarka wysyła z powrotem przy następnych wejściach na witrynę. Używane jest głównie do utrzymywania sesji np. poprzez wygenerowanie i odesłanie tymczasowego identyfikatora po logowaniu. Może być jednak wykorzystywane szerzej poprzez zapamiętanie dowolnych danych, które można zakodować jako ciąg znaków. Dzięki temu użytkownik nie musi wpisywać tych samych informacji za każdym razem, gdy powróci na tę stronę lub przejdzie z jednej strony na inną.

Zamknij