POLITYKA PRYWATNOŚCI
1. Definicje
Administrator Danych Osobowych („Administrator”) – oznacza osobę fizyczną lub prawną,
organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi
ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych
Przetwarzający Dane Osobowe („Procesor”) to podmiot, który przetwarza dane Klienta na
zlecenie Administratora. Zasady przetwarzania są opisane w Umowie o Przetwarzaniu
Danych Osobowych zawartej pomiędzy Procesorem a Administratorem.
Strona internetowa (Serwer internetowy) to strona za pośrednictwem, której Business
Group M-J sp. z. o. o przedstawia swoją ofertę w zakresie wypoczynków turystycznych –
obozów, półkolonii, kolonii, wyjazdów rodzinnych, weekendowych i innych oraz akademii
tenisa ziemnego dla dzieci, młodzieży, dorosłych oraz zawodników na stronie
www.queensteniswarszawa.pl
Dane osobowe: wszystkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania
osobie fizycznej poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną,
fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość
osoby fizycznej, w tym nr IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy oraz
informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie oraz innej podobnej technologii.
Odbiorca oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot,
któremu ujawnia się dane osobowe, niezależnie od tego, czy jest stroną trzecią. Organy
publiczne, które mogą otrzymywać dane osobowe w ramach konkretnego postępowania
zgodnie z prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego, nie są jednak uznawane za
odbiorców; przetwarzanie tych danych przez te organy publiczne musi być zgodne z
przepisami o ochronie danych mającymi zastosowanie stosownie do celów przetwarzania.
Polityka: niniejsza Polityka Prywatności.
Profilowanie oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych
osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych
czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów
dotyczących efektów pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia,
osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub
przemieszczania się.
Przetwarzanie oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych
lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką
jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub
modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie,
rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie,
ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.
RODO: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 7 kwietnia
2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE.
Klient to osoba fizyczna (w tym Konsument), która ukończyła 18 lat i posiada pełną
zdolność do czynności prawnych, bądź osoba prawna lub jednostka organizacyjna
posiadająca zdolność do czynności prawnych. Klientem może być osoba fizyczna, która
ukończyła 13 lat, ale nie ukończyła 18 lat w zakresie, w jakim może nabywać prawa i
zaciągać zobowiązania zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa tj. w
drobnych bieżących sprawach życia codziennego.
Zamówienie w rozumieniu niniejszego dokumentu, to czynność prawna dokonywana przy
wykorzystaniu Strony Internetowej, podczas której Klient wyraża wolę zakupu zamówionych
produktów i usług zgodnie z ich opisem oraz ceną.
Zgoda osoby, której dane dotyczą oznacza dobrowolne, konkretne, świadome i jednoznaczne
okazanie woli, którym osoba, której dane dotyczą, w formie oświadczenia lub wyraźnego
działania potwierdzającego, przyzwala na przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych.
2. Cele w jakich przetwarzane są dane osobowe w związku z wykorzystywaniem strony
internetowej
1 Obsługa zamówienia złożonego przez formularz zamówienia na stronie internetowej do
celu zakupu towarów i usług.
2 Do celów obsługi płatności internetowych za zamówione produkty za pośrednictwem
Strony Internetowej.
3 Do celów marketingu produktów i usług business group m-j sp. z. o. o
4 Portale społecznościowe.
5 Pliki cookies.
6 Do celów marketingu Serwisu Internetowego.
Ad. 1. Obsługa zamówienia złożonego przez formularz zamówienia w Serwisie
Internetowym do celu zakupu towarów i usług.
Administratorem danych przetwarzanych oraz odbiorcami danych w niniejszym celu jest
Business Group M-J sp. z. o. o , ul. Złota 61 / 100, 00-819 Warszawa, Polska – KRS:
0000876509, NIP: 5272945958, REGON: 387846814 oraz podmioty świadczące usługi
teleinformatyczne Administratorowi np.: poczta elektroniczna, hosting itp.
Korzystanie ze Strony Internetowej (m.in. składanie zamówień, prezentacja oferty) nie
wymaga utworzenia konta użytkownika.
Klient może skorzystać z możliwości złożenia zamówienia bez wcześniejszego założenia
konta na Stronie Internetowej. Administrator zbiera dane użytkowników w zakresie
niezbędnym do świadczenia usług oferowanych za pośrednictwem Strony Internetowej, a
także informacje o ich aktywności na Stronie Internetowej.
Administrator przetwarza dane osobowe wszystkich osób korzystających ze Strony
Internetowej (w tym adres IP lub inne identyfikatory oraz informacje gromadzone za
pośrednictwem plików cookies lub innych podobnych technologii), a także rejestruje
aktywność Klientów na Stronie Internetowej w logach systemowych (specjalnym programie
komputerowym służącym do przechowywania chronologicznego zapisu zawierającego
informację o zdarzeniach i działaniach dotyczących systemu informatycznego służącego do
świadczenia usług przez Administratora). Zebrane w logach informacje przetwarzane są
przede wszystkim w celach związanych ze świadczeniem usług. Administrator przetwarza
również te dane w celach technicznych, administracyjnych, na potrzeby zapewnienia
bezpieczeństwa systemu informatycznego oraz zarządzania nim, a także w celach
analitycznych i statystycznych.
Klient ma obowiązek posługiwania się podczas korzystania ze Strony Internetowej tylko i
wyłącznie z własnych danych osobowych pod groźbą naruszenia obowiązującego prawa w
tym zakresie oraz dóbr osobistych osób trzecich.
Złożenie zamówienia ze Strony Internetowej wymaga podania danych osobowych. Nie
podanie tych danych uniemożliwia korzystanie z Serwisu Internetowego.
Ich przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest Klient do podjęcia
działań na żądanie tych osób przed zawarciem umowy. (art. 6 ust. 1 lit b) RODO).
Ad. 2. Do celów obsługi płatności internetowych za zamówione produkty za
pośrednictwem Serwisu Internetowego.
Administratorem danych przetwarzanych w celu realizacji płatności internetowych jest
Business Group M-J sp. z. o. o Złota 61 / 100, 00-819 Warszawa, Polska – KRS:
0000876509, NIP: 5272945958, REGON: 387846814.
Dane osobowe Klientów korzystających z płatności przez sieć internet są przekazywane do
integratora płatności paynow.pl – mBank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (adres
siedziby: ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa) wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego
Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000025237,
NIP: 526-021-50-88, REGON: 001254524 o wypłaconym w całości kapitale zakładowym,
którego wysokość na dzień 01.01.2021 r. wynosi 169.468.160 złotych, strona:
www.paynow.pl także do firmy Business Group M-J sp. z. o. o.
Serwis Internetowy udostępnia Klientom usługę płatności poprzez sieć internet za
zamówione towary i usługi.
Skorzystanie z opcji płatności przez sieć internet jest dobrowolne. Niepodanie danych
osobowych koniecznych do przeprowadzenia płatności przez sieć internet skutkuje brakiem
możliwości wykonania takiej transakcji. Ich przetwarzanie jest niezbędne do wykonania
umowy, której stroną jest Klient lub do podjęcia działań na żądanie Klienta przed zawarciem
umowy. (art. 6 ust. 1 lit b) RODO).
Klient może również skorzystać z innych form płatności za zamówione towary i usługi m.in.
z płatności gotówką lub przelew na konto business group m-j sp. z. o. o.
Dane osobowe przetwarzane w celu obsługi płatności internetowych mogą być dodatkowo
przetwarzane w innych prawnie usprawiedliwionych celach administratora (art. 6 ust. lit. f
RODO). Te prawnie usprawiedliwione cele to:
1 prowadzenie analiz aktywności i preferencji Klientów w celu poprawy stosowanych
funkcjonalności i świadczonych usług.
2 ewentualne ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami.
Ad. 3. Do celów marketingu produktów i usług.
Administratorem jest Business Group M-J sp. z. o. o Złota 61 / 100, 00-819 Warszawa,
Polska – KRS: 0000876509, NIP: 5272945958, REGON: 387846814.
Dane osobowe są przekazywane następującym odbiorcom: Business Group M-J sp. z. o. o
Złota 61 / 100, 00-819 Warszawa, Polska – KRS: 0000876509, NIP: 5272945958, REGON:
387846814.
(w zakresie realizacji zleconej kampanii marketingowej), operatorzy telefonii komórkowej,
dostawcy poczty elektronicznej, internetowe agencje reklamowe itp.
Klient musi wyrazić oddzielną, wyraźną zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych do
celów marketingowych. Zgoda jego jest dobrowolna i nie ma wpływu na realizację
zamówienia lub korzystanie z Systemu Informatycznego.
Administrator przetwarza dane osobowe Klientów Systemu Informatycznego w celu
realizowania działań marketingowych, które mogą polegać na:
1 wyświetlaniu Klientowi treści marketingowych, które nie są dostosowane do jego
preferencji (reklama kontekstowa), w tym w formie bannerów internetowych, tekstów
reklamowych lub funkcjonalności typu „Push”;
2 wyświetlaniu Klientowi treści marketingowych, które są dostosowane do jego preferencji
(reklama behawioralna), w tym w formie bannerów internetowych, tekstów
reklamowych lub funkcjonalności typu „Push”;
3 kierowaniu e-mailowych powiadomień o interesujących ofertach lub treściach, które w
niektórych przypadkach zawierają informacje handlowe (usługa newslettera).
4 kierowaniu powiadomień SMS o interesujących ofertach lub treściach, które w niektórych
przypadkach zawierają informacje handlowe (usługa newslettera).
W celu realizowania działań marketingowych Administrator w niektórych przypadkach
wykorzystuje profilowanie. Oznacza to, że dzięki automatycznemu przetwarzaniu danych
Administrator dokonuje oceny wybranych czynników dotyczących osób fizycznych, w celu
analizy ich zachowania, stworzenia prognozy na przyszłość lub zaproszenia do ponownego
skorzystania z produktów i usług.
Ad. a) Reklama kontekstowa
Administrator przetwarza dane osobowe Klientów dla celów marketingowych w związku z
kierowaniem do Klientów reklamy kontekstowej (tj. reklamy, która nie jest dopasowana do
preferencji Klienta). Przetwarzanie danych osobowych w tym celu odbywa się w związku z
realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
polegającego na promowaniu własnej marki.
Ad. b) Reklama behawioralna
Administrator lub Procesorzy (podmioty z branży marketingowej) przetwarzają dane
osobowe Klientów, w tym dane osobowe gromadzone za pośrednictwem plików cookies oraz
innych podobnych technologii dla celów marketingowych, w związku z kierowaniem do
Klientów reklamy behawioralnej (tj. reklamy, która jest dopasowana do preferencji Klienta).
Przetwarzanie danych osobowych w tym celu obejmuje także profilowanie Klientów.
Ad. c) Newsletter
Osobom, które w tym celu podały swój adres e-mail, Administrator świadczy usługę
newslettera. Podanie danych jest wymagane w celu świadczenia usługi newslettera, a ich
niepodanie skutkuje brakiem możliwości jego wysyłki. Dane osobowe są przetwarzane: w
celu świadczenia usługi wysyłki newslettera – podstawą prawną przetwarzania jest
niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO); w przypadku
kierowania do Klienta treści marketingowych w ramach newslettera – podstawą prawną
przetwarzania, w tym profilowaniem jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit.
f) RODO), w związku z wyrażoną zgodą na otrzymywanie newslettera; prawnie uzasadniony
interes Administratora polega na promowaniu własnej marki; w celach analitycznych i
statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora
(art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), polegający na prowadzeniu analiz aktywności Klientów w
Systemie Informatycznym, w celu doskonalenia stosowanych funkcjonalności; W celu
ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną
przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) polegający
na ochronie swoich praw.
Ad. d) Marketing bezpośredni
Dane osobowe Klienta mogą być również wykorzystywane przez Administratora do
kierowania do niego treści marketingowej różnymi kanałami, tj. za pośrednictwem poczty
e-mail, drogą MMS/SMS-a. Takie działania są podejmowane przez Administratora wyłącznie
w przypadku, gdy Klient wyraził w tym zakresie zgodę. Wyrażoną zgodę Klient może
wycofać w dowolnym momencie, co nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonał Administrator przed jej wycofaniem.
Ad. 4. Portale społecznościowe
Administratorem danych przetwarzanych w niniejszym celu jest Business Group M-J sp. z. o.
o Złota 61 / 100, 00-819 Warszawa, Polska – KRS: 0000876509, NIP: 5272945958, REGON:
387846814.
, podmioty świadczące usługi teleinformatyczne Administratorowi np.: poczta elektroniczna,
hosting, administratorzy serwisów społecznościowych itp. Administrator przetwarza dane
osobowe Klientów odwiedzających profile Administratora prowadzone w mediach
społecznościowych (Facebook, YouTube, Instagram, LinkedIn, Twitter). Dane te są
przetwarzane wyłącznie w związku z prowadzeniem profilu, w tym w celu informowania
Klientów o aktywności Administratora oraz promowaniu różnego rodzaju wydarzeń, usług
oraz produktów. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez Administratora w
tym celu jest jego uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), polegający na promowaniu
własnej marki.
Ad. 5. Pliki cookies oraz podobna technologia
Administratorem danych przetwarzanych w niniejszym celu jest Business Group M-J sp. z. o.
o Złota 61 / 100, 00-819 Warszawa, Polska – KRS: 0000876509, NIP: 5272945958, REGON:
387846814, podmioty świadczące usługi teleinformatyczne Administratorowi np.: poczta
elektroniczna, hosting itp.
Pliki cookies to niewielkie pliki tekstowe, instalowane na urządzeniu Klienta,
przeglądającego System Informatyczny. Cookies zbierają informacje ułatwiające korzystanie
ze strony internetowej – np. poprzez zapamiętywanie odwiedzin Klienta w Systemie
Informatycznym i dokonywanych przez niego czynności.
Administrator informuje, że pliki cookies są nieszkodliwe dla komputera lub innego
urządzenia Klienta oraz jego danych. Administrator informuje także, że istnieje możliwość
takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która nie pozwala na zapisywanie plików
cookies na komputerze lub innym urządzeniu Klienta.
Zanim jednak Klient zdecyduje się zmienić domyślne ustawienia przeglądarki powinien
pamiętać, że wiele cookies podnosi wygodę korzystania z Serwisu Internetowego.
Wyłączenie cookies może mieć wpływ na wygląd i funkcjonowanie Serwisu Internetowego.
Administrator informuje, że możliwe jest również skasowanie plików cookies po
zakończeniu danej sesji podczas korzystania z Serwisu Internetowego.
Informacje, które są zawierane w logach systemowych w związku z ogólnymi zasadami
realizacji połączeń w Internecie wykorzystywane są przez firmę hostingową obsługującą
System Informatyczny jedynie w celach technicznych oraz statystycznych.
1. Cookies „serwisowe” i podobne technologie
Administrator wykorzystuje tzw. cookie serwisowe oraz podobne technologie (local storage)
przede wszystkim w celu dostarczania Klientowi usług świadczonych drogą elektroniczną
oraz poprawy jakości tych usług. W związku z tym Administrator oraz inne podmioty
świadczące na jego rzecz usługi analityczne oraz statystyczne korzystają z plików cookies,
przechowując informacje lub uzyskując dostęp do informacji już przechowywanych w
telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym Klienta (komputer, telefon, tablet itp.).
Pliki cookies wykorzystywane w tym celu obejmują:
• pliki cookies z danymi wprowadzanymi przez Klienta (identyfikator sesji) na czas trwania
sesji (ang. user input cookies);
• uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania
na czas trwania sesji (ang. authentication cookies);
• pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania
nadużyć w zakresie uwierzytelniania (ang. user centric security cookies);
• sesyjne pliki cookies odtwarzaczy multimedialnych (np. pliki cookies odtwarzacza flash),
na czas trwania sesji (ang. multimedia player session cookies);
• trwałe pliki cookies służące do personalizacji interfejsu Klienta, na czas trwania sesji lub
nieco dłużej (ang. user interface customization cookies),
• pliki cookies służące do monitorowania ruchu na stronie internetowej tj. analityki danych.
2. Cookies „marketingowe”
Procesorzy (podmioty z branży marketingowej) wykorzystują również pliki cookies do celów
marketingowych, w tym w związku z kierowaniem do Klientów reklamy behawioralnej.
3. Technologia Push
Administrator wykorzystuje tzw. technologię Push, która daje możliwość wysyłania
powiadomień Klientowi, m.in. w związku z kierowaniem do Klienta reklamy. W tym celu
Administrator przechowuje informacje lub uzyskuje dostęp do informacji już
przechowywanych w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym Klienta (komputer,
telefon, tablet itp.).
Ad. 6. Do celów marketingu Serwisu Internetowego.
Administratorem danych przetwarzanych w niniejszym celu jest Business Group M-J sp. z. o.
o Złota 61 / 100, 00-819 Warszawa, Polska – KRS: 0000876509, NIP: 5272945958, REGON:
387846814.
, email: info@queensteniswarszawa.pl
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można się
kontaktować w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych:
info@queensteniswarszawa.pl.
Odbiorcami danych są m.in.: podmioty świadczące usługi teleinformatyczne
Administratorowi np.: poczta elektroniczna, hosting, operatorzy telefonii komórkowej itp.
Działania marketingowe są realizowane w celu promowania Serwisu Internetowego przez
Administratora. Stosowane działania marketingowe są tożsame z tymi opisanymi w „Ad. 3.
Do celów marketingu produktów i usług” i dy gdy, Administrator poprosił i uzyskał
odrębną zgodę Klientów na przetwarzanie ich danych osobowych również do celów
marketingowych własnych produktów i usług, w szczególności Serwisu Internetowego.
3. Okres przetwarzania danych osobowych
Okres przetwarzania danych przez Administratora zależy od rodzaju świadczonej usługi i
celu przetwarzania. Co do zasady dane przetwarzane są przez czas świadczenia usługi lub
zrealizowania zamówienia, do czasu wycofania wyrażonej zgody lub zgłoszenia skutecznego
sprzeciwu względem przetwarzania danych w przypadkach, gdy podstawą prawną
przetwarzania danych jest uzasadniony interes Administratora.
Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest
niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami, a po tym
okresie, jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. Po
upływie okresu przetwarzania, dane są nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane.
4. Uprawnienia związane z przetwarzaniem danych osobowych
Osobom, których dane dotyczą, przysługują następujące prawa:
1 prawo do informacji o przetwarzaniu danych osobowych – na tej podstawie osobie
zgłaszającej żądanie Administrator przekazuje informację o przetwarzaniu danych, w
tym przede wszystkim o celach i podstawach prawnych przetwarzania, zakresie
posiadanych danych, podmiotach, którym są ujawniane, i planowanym terminie
usunięcia danych;
2 prawo uzyskania kopii danych – na tej podstawie Administrator przekazuje kopię
przetwarzanych danych dotyczących osoby zgłaszającej żądanie;
3 prawo do sprostowania – Administrator zobowiązany jest usuwać ewentualne
niezgodności lub błędy przetwarzanych danych osobowych oraz uzupełniać je, jeśli są
niekompletne;
4 prawo do usunięcia danych – na tej podstawie można żądać usunięcia danych, których
przetwarzanie nie jest już niezbędne do realizowania żadnego z celów, dla których
zostały zebrane;
5 prawo do ograniczenia przetwarzania – w razie zgłoszenia takiego żądania
Administrator zaprzestaje wykonywania operacji na danych osobowych – z
wyjątkiem operacji, na które wyraziła zgodę osoba, której dane dotyczą – oraz ich
przechowywania, zgodnie z przyjętymi zasadami retencji lub dopóki nie ustaną
przyczyny ograniczenia przetwarzania danych (np. zostanie wydana decyzja organu
nadzorczego zezwalająca na dalsze przetwarzanie danych);
6 prawo do przenoszenia danych – na tej podstawie – w zakresie, w jakim dane są
przetwarzane w związku z zawartą umową lub wyrażoną zgodą – Administrator
wydaje dane dostarczone przez osobę, której one dotyczą, w formacie pozwalającym
na ich odczyt przez komputer. Możliwe jest także żądanie przesłania tych danych
innemu podmiotowi – jednak pod warunkiem, że istnieją w tym zakresie techniczne
możliwości zarówno po stronie Administratora, jak również tego innego podmiotu;
7 prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych – osoba,
której dane dotyczą, może w każdym momencie sprzeciwić się przetwarzaniu danych
osobowych w celach marketingowych, bez konieczności uzasadnienia takiego
sprzeciwu;
8 prawo sprzeciwu wobec innych celów przetwarzania danych – osoba, której dane
dotyczą, może w każdym momencie sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych,
które odbywa się na podstawie uzasadnionego interesu Administratora (np. dla celów
analitycznych lub statystycznych albo ze względów związanych z ochroną mienia);
sprzeciw w tym zakresie powinien zawierać uzasadnienie;
9 prawo wycofania zgody – jeśli dane przetwarzane są na podstawie wyrażonej zgody,
osoba, której dane dotyczą, ma prawo ją wycofać w dowolnym momencie, co jednak
nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed wycofaniem
zgody.
10 prawo do skargi – w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych
narusza stosowne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, osoba, której dane
dotyczą, może złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
5. Zgłaszanie żądań związanych z realizacją praw
Wniosek dotyczący realizacji praw podmiotów danych można złożyć w dowolnej formie do
właściwego Administratora danych ze względu na cel przetwarzania. Będą one
rozpatrywane.
W przypadku, gdy Administratorem danych jest Business Group M-J sp. z. o. o Złota 61 /
100, 00-819 Warszawa, Polska – KRS: 0000876509, NIP: 5272945958, REGON: 387846814.
– wnioski proszę kierować na adres: Business Group M-J sp. z. o. o Złota 61 / 100, 00-819
Warszawa
.Jeżeli Administrator nie będzie w stanie zidentyfikować osoby składającej wniosek na
podstawie dokonanego zgłoszenia, zwróci się do wnioskodawcy o dodatkowe informacje.
Wniosek może być złożony osobiście lub za pośrednictwem pełnomocnika.
Odpowiedź na zgłoszenie powinna zostać udzielona w ciągu miesiąca od jego otrzymania. W
razie konieczności przedłużenia tego terminu o maksymalnie kolejne dwa miesiące –
Administrator poinformuje wnioskodawcę o przyczynach opóźnienia.
Odpowiedź udzielana jest za pośrednictwem poczty tradycyjnej, chyba że wniosek został
złożony drogą e-mailową lub zażądano przekazania odpowiedzi w formie elektronicznej.
Jeżeli osoba, której dane dotyczą, tego zażąda, informacji można udzielić ustnie, o ile innymi
sposobami potwierdzi się tożsamość osoby, której dane dotyczą.
6. Przekazywanie danych poza europejski obszar gospodarczy
Poziom ochrony danych osobowych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG)
różni się od tego zapewnianego przez prawo europejskie. Z tego powodu Administrator
przekazuje dane osobowe poza EOG tylko gdy jest to konieczne, z zapewnieniem
odpowiedniego stopnia ochrony, przede wszystkim poprzez:
• współpracę z podmiotami, przetwarzający dane osobowe w państwach, w odniesieniu do
których została wydana stosowna decyzja Komisji Europejskiej;
• stosowanie standardowych klauzul umownych, wydanych przez Komisję Europejską;
• stosowanie wiążących reguł korporacyjnych, zatwierdzonych przez właściwy organ
nadzorczy;
• w razie przekazywania danych do USA – współpracę z podmiotami uczestniczącymi w
programie Tarcza Prywatności (Privacy Shield), zatwierdzonym decyzją Komisji
Europejskiej.
Administrator zawsze informuje o zamiarze przekazania danych osobowych poza EOG na
etapie ich zbierania.
7. Bezpieczeństwo danych osobowych
Administrator na bieżąco prowadzi analizę ryzyka w celu zapewnienia, że dane osobowe
przetwarzane są przez niego w sposób bezpieczny, zapewniający przede wszystkim, że
dostęp do danych mają jedynie osoby upoważnione i jedynie w zakresie, w jakim jest to
niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania. Administrator dba o to, by
wszystkie operacje na danych osobowych były rejestrowane i dokonywane jedynie przez
uprawnionych pracowników i współpracowników.
Administrator podejmuje wszelkie niezbędne działania, by także jego podwykonawcy i inne
podmioty współpracujące dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków
bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają dane osobowe na zlecenie
Administratora.
8. Zmiany polityki prywatności
Polityka jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana. Aktualna wersja
Polityki została przyjęta i obowiązuje począwszy od 1 stycznia 2021 r.

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Więcej informacji

Cookies to mały fragment tekstu, który serwis internetowy wysyła do przeglądarki i który przeglądarka wysyła z powrotem przy następnych wejściach na witrynę. Używane jest głównie do utrzymywania sesji np. poprzez wygenerowanie i odesłanie tymczasowego identyfikatora po logowaniu. Może być jednak wykorzystywane szerzej poprzez zapamiętanie dowolnych danych, które można zakodować jako ciąg znaków. Dzięki temu użytkownik nie musi wpisywać tych samych informacji za każdym razem, gdy powróci na tę stronę lub przejdzie z jednej strony na inną.

Zamknij